Školní vzdělávací program

Na základě zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) a na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zpracovala naše škola vlastní školní vzdělávací program s názvem „Škola pro život“
Podle tohoto školního vzdělávacího programu se učí od školního roku 2011/2012 všichni žáci. 
Od roku 2013 je náš školní vzdělávací program na základě úprav v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání pravidelně revidován. 
Jedná o velmi rozsáhlý dokument, do kterého můžete nahlédnout v hlavní budově základní školy.

Zde uvádíme jeho charakteristiku:

 1. Zaměření školy

  Vzdělávací program chápe obsah základního vzdělání jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, jako nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech i jako klíč k pochopení společenských a technických přeměn současnosti. zahrnuje v přiměřené rovnováze poznatky a činnosti vztahující se ke všem vzdělávacím oblastem a oborům standardu základního vzdělání. Kritériem pro výběr a zpracování obsahu je jeho významnost, využitelnost a přiměřenost. Náš vzdělávací program preferuje obsah vzdělání zejména v oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu, k ochraně životního prostředí a v oblasti jazykové komunikace.
  Vzdělávací program svým pojetím a způsobem zpracování počítá s tím, že se bude dotvářet jeho podoba podle našich vlastních záměrů a podmínek. Vycházíme při tom jak z názorů a přání zákonných zástupců tak z možností, potřeb a zájmů žáků následujícím způsobem:
  - výchova ke zdravému životnímu stylu bude prolínat vzděláváním a výchovou po celých 9 let (integrace do předmětů Prv, Přv, Ov, Př, Prč a Tv a předmětem Výchova ke zdraví v rozsahu 1 hodiny týdně v 6. - 8. ročníku)
  - environmentální výchova je integrována ve vzdělávacím programu od 1. do 9. ročníku v předmětech Prv, Přv, Př, Prč a bude obsažena i v projektových dnech a dalších aktivitách školy (Den Země, Recyklohraní, systémové třídění odpadů)
  - jazyková komunikace je rozvíjena prostřednictvím povinné výuky anglického jazyka ve 3. - 9. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně a dále výukou druhého cizího jazyka v rozsahu dvou hodin týdně v 7. - 9. ročníku. Druhým cizím jazykem je německý jazyk.  Dále žákům 2. ročníku nabízíme výuku anglického jazyka formou zájmového útvaru, v němž se připravují na povinnou výuku AJ.

   

 2. Výchovné a vzdělávací strategie

  Program zdůrazňuje pevné osvojení podstatných poznatků v jejich těsném spojení s funkčními dovednostmi a se schopností aplikovat je při řešení úkolů, učebních i běžných životních situací. Jde o způsobilosti (kompetence), které si žák trvale osvojí a je připraven je uplatňovat v dalším vzdělávání i v životě mimo školu. Program sleduje jak vytváření elementárních a specifických dovedností a kompetencí, spjatých bezprostředně s obsahem jednotlivých oblastí a oborů (správné, jasné a srozumitelné vyjadřování ústní a písemné, užití matematických pojmů, znaků a pouček, aplikace společenskovědních, přírodovědných a jiných poznatků apod.), tak i rozvíjení průřezových témat, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků (vyhledávání informací v různých zdrojích, třídění, rozlišování podstatného od nepodstatného, zdůvodňování, zobecňování, vyvozování závěrů, vysvětlování pracovních postupů apod.). Za důležité považuje program rozvíjení kompetencí sociálních a komunikativních (naslouchání, porozumění, spolupráce, vzájemná pomoc atd.). Důraz na kompetence se promítá do zpracování osnov jednotlivých předmětů a do přístupu k hodnocení žáků.
  Vzdělávací program chápe základní vzdělávání v jednotě jeho poznávací a hodnotové stránky a uvádí žáky do mravních, občanských a dalších životních hodnot důležitých pro utváření jejich vztahu ke společnosti, k lidem i k sobě samým. Směřuje k tomu, aby si žáci osvojili hlavní zásady a normy lidského jednání, aby se u nich postupně utvářelo vědomí občanské odpovědnosti a aby získali nejdůležitější dovednosti a návyky zdravého způsobu života. Program považuje za důležité naučit žáky správně posuzovat jevy a situace, s nimiž se setkávají, a odpovědně se rozhodovat a jednat.
  Program klade důraz na činnostní pojetí vyučování, v němž mají žáci dostatek příležitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, řešit úkoly, navozené situace i přirozené situace ze života mimo školu. Se zřetelem k těmto záměrům podporuje program uplatňování postupů a forem práce, které umožňují žákům využívat maximálně vlastních zkušeností, provádět jednoduché demonstrace a pokusy, diskutovat, argumentovat, vyvozovat závěry.
  Orientace na osobnost žáků, kterou program sleduje, vyžaduje také zřetel k jejich individuálním předpokladům a možnostem, vyhraňujícím se zájmům a rodícímu se životnímu zaměření. V souladu s tím vytváří vzdělávací program prostor jak pro využívání různých vzdělávacích postupů a způsobů, tak i pro uplatňování diferencované výuky zejména na 2. stupni základní školy (pružnost učebního plánu, otevřenost učebních osnov).

   

 3. Zabezpečení výuky žáka se SVP

  Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vycházíme z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Pro úspěšné vzdělávání žáků s SVP zabezpečujeme tyto podmínky:
  - uplatňujeme zdravotní hlediska a respektujeme individualitu a potřeby žáka
  - umožňujeme využívání všech podpůrných opatření při vzdělávání
  - uplatňujeme principy diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu
  - zabezpečujeme nápravu VPU reedukací
  - zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání
  - spolupracujeme se zákonnými zástupci žáka, SPC a PPP Rychnov nad Kněžnou, PPP Ústí nad Orlicí, SPC Hradec Králové a klinickými logopedkami
  Ve škole působí řada pedagogů s kvalifikací asistenta pro práci se žáky s SVP. Práci těchto asistentů a začlenění žáků do jednotlivých skupin řídí výchovná poradkyně, která zodpovídá za evidenci žáků s SVP a zdravotním postižením.
  Od školního roku 2017/2018  škola v rámci zavedení inkluzivního vzdělávání využívá i asistenty pedagoga.

   

 4. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

  Jsme si vědomi toho, že mimořádně nadaní žáci mají své specifické vzdělávací potřeby, na které je potřeba reagovat a vytvářet pro tyto žáky vhodné podmínky. Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků vycházíme důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace:
  - mimořádně nadaný žák se vzdělává podle individuálního vzdělávacího plánu
  - ve výuce mimořádně nadaných žáků se využívá rozšiřujícího učiva
  - mimořádně nadaným žákům jsou zadávány specifické úkoly, umožňuje se jim zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů
  - mimořádně nadaným žákům je umožňováno zapojení do výuky některých předmětů se staršími žáky
  - učitelé pro mimořádně nadané žáky organizují školní kola naukových soutěží s možností postupu do dalších kol
  - škola může zprostředkovat mimořádně nadaným žákům odbornou péči speciálního pedagoga