Historie školy

1648 První zmínky o škole ve Skuhrově. Vyučovalo se v dřevěné chalupě o jedné světnici, která patřila místnímu zvoníkovi.
1648-1686 Doba působení nejstaršího známého kantora ve Skuhrově. Byl jím Jakub Arnošt.
1788 První skuhrovský učitel, který měl patřičné zkoušky, aby mohl učitelské povolání vykonávat. Jmenoval se Václav Bek a působil ve zdejší škole plných 50 let.
1812  Započata stavba první zděné školní budovy. Byla zatím jen přízemní a stála na kopci u kostela.
1838  Do školy nastoupila významná učitelská osobnost, kterou byl Josef Holeček. Vedle učitelských povinností pozvedl úroveň kostelní hudby, založil školní knihovnu, zabýval se též sadařstvím. Za své zásluhy se dočkal uznání i z míst nejvyšších. Císař František Josef I.
1879  Školní budova byla rozšířena o patro a slavnostně otevřena. Škola tak měla 3 třídy a byt učitele.
1912  Obec Skuhrov vystavěla na své náklady novou školní budovu, která byla již umístěna v centru obce. Vyučovat se v ní začalo ve školním roce 1912-1913. Byly zde 2 prostorné třídy s kabinetem a bytem pro učitele. Dále se však ještě vyučovalo v původní škole u kostela,
1919  Bylo zavedeno vaření polévek pro děti z chudších rodin. Dětem bylo rovněž přidělováno šatstvo z dobročinných sbírek.
1920  Vstoupily v život místní školní rady, ve kterých byli zástupci učitelů a občanů podle politických stran. Ve skuhrovské školní radě zasedali 3 zástupci z řad učitelů a 6 z řad občanů.
1926  Místní školní radě se podařilo provést nejen nástavbu patra na budově z roku 1912, ale zároveň byly provedeny i vnitřní úpravy školy. Dne 27.6.1926 byla budova slavnostně otevřena.
1927  Od školního roku 1927/1928 byl ve Skuhrově n.B. zřízen I. ročník Lidové školy hospodářské pro dospělou mládež, která poskytovala vzdělání z oblasti hospodářské a právní.
1932  Zahájeno poskytování teplého mléka pro žáky. První zmínka o pitném režimu, i když se tomu tehdy ještě tak neříkalo.
1933  Otevřena školní tělocvična, která sloužila nejen školní tělovýchově, ale byla využívána i místními spolky.
1938  Výnosem ministerstva školství bylo Skuhrovu povoleno zřízení I. ročníku měšťanské školy.
1939  Zřízení měšťanky vyvolalo potřebu postavit další školní budovu. Jednopatrová stavba byla realizována v roce 1939. Byl tak získán prostor pro 4 učebny, 2 kabinety, sborovnu, sociální zařízení a 2 učitelské byty. V budově byla zřízena obecná škola, zatímco v původní budově byla umístěna měšťanka.
1941  Zřízen tzv. školní újezd pro skuhrovskou měšťanskou školu. Patřily sem obce Osečnice, Lukavice, Svinná, Brocná, Hraštice, a horní část Kvasin.
1945  Do školní budovy se v únoru nastěhovala německá armáda. Vyučování bylo přerušeno, žáci si docházeli pouze pro úkoly. Postupně se však vyučování podařilo tajně obnovit. Po příjezdu ruských vojáků byla v měšťance vytvořena provizorní vojenská nemocnice se 100 lůžky.
1946  Bylo škole uděleno Čestné uznání prezidia ministerstva školství za vynikající výkony učitelstva a žactva v prvním roce výstavby Československé republiky.
1949  Při škole bylo zřízeno SRPŠ.
1953  Začal platit nový školský zákon. Podle něj byly sloučeny obecná a měšťanská škola. Vznikla tak osmiletá střední škola. V padesátých letech byly 2 učebny v přízemí budovy I. stupně vyčleněny pro mateřskou školu.
1958  Škola získala pro výuku pěstitelství pozemek o rozloze 6 arů.
1959  Proběhla další ze školských reforem. Byla zavedena základní devítiletá škola.
1961  Bylo započato s nástavbou jedné učebny nad školní tělocvičnou. Tato akce byla dokončena v roce 1962. V této době chodilo do zdejší školy 273 žáků.
1968  Byla zahájena stavba třetí školní budovy, kde se počítalo s umístěním školní kuchyně, jídelny, dílny a skladu materiálu. Školní jídelna byla otevřena v roce 1970, další prostory byly zprovozněny v letech 1971-1972. Byl tak dotvořen uzavřený školní areál.
1980  Ve škole bylo ukončeno lokální vytápění uhlím a zavedena akumulační kamna. V souvislosti s tím byla provedena rekonstrukce elektrické instalace.
1984  Zřízena odborná učebna fyziky a chemie v učebně nad tělocvičnou.
1990  Poprvé přijíždí vyučovat anglickému jazyku rodilý mluvčí z Kanady.
1994  Provedeny úpravy v jazykové učebně a zřízena cvičná kuchyňka.
1995  Do skuhrovské školy opět docházejí děti z Brocné.
1996  Provedena částečná plynofikace školní kuchyně, v jídelně byla položena nová dlažba, instalován nerezový výdejový pult a další příslušenství.
1998  Školní areál byl zasažen letní ničivou povodní. Nejvíce byla postižena hlavní budova, kde hladina dosáhla výšky 50 cm, zaplavila tělocvičnu, učebny a byt školníka. Následné škody byly odstraňovány až do podzimních měsíců. V tělocvičně se začala objevovat houba a plíseň.
2001  Parlament ČR schválil návrh na rekonstrukci školních budov skuhrovské školy a přístavbu nové tělocvičny. Školní rok 2001/2002 probíhal ve znamení stavebních prací, které byly vykonávány za provozu školy. Bylo nutné uchýlit se k mnoha provizorním opatřením, aby mohla být zajištěna výuka.
2002  Při Dnu otevřených dveří si veřejnost mohla prohlédnout novou tělocvičnu s posilovnou a sociálním zázemím, spojovací chodbu mezi hlavní budovou a budovou I.stupně i učebnu informatiky s 15 pracovními místy. Dále vznikla moderně vybavený učebna fyziky a chemie s kabinetem. Zároveň byl zbudován i kabinet výchovného poradce.
2003  Od 1.1. je Základní škola Skuhrov nad Bělou právním subjektem.
2007  Proběhla kompletní rekonstrukce školní kuchyně a přístavba školní jídelny v celkové hodnotě díla cca 19 mil. Kč.
2012  Usnesením obecního zastupitelstva došlo ke dni 1.1.2012 ke sloučení Základní školy Skuhrov nad Bělou a Mateřské školy Sluníčko do jednoho právního subjektu s názvem Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou.
2013  Dne 18.5.2013 se uskutečnily Oslavy 200 let školní budovy v obci. Součástí oslav byly výstavy fotografií, žákovských prací, trofejí úspěšných současných i bývalých žáků, historických učebnic, pomůcek, lavic, obrazů, vysvědčení a mnoho dalších zajímavostí. Ve školní tělocvičně se uskutečnila žákovská akademie, které přihlíželo 280 diváků. Celkem školu navštívilo více než 800 návštěvníků.