Třídy

Třídní učitelka

 Zuzana Šabatová

 

U Motýlků 

Třída je  nově vybudovaná pro naše nejmenší ze školky. K motýlkům dochází 11 dětí, z toho 5 chlapců a 6 holčiček ve věku od dvou do tří let. Některé děti jsou již samostatnější, jiné potřebují čas a trpělivost při sebeobsluze. Velký důraz je kladen na samostatnost a hru.

Třída je krásně barevná, působí útulně. Prostor je menší, ale i přes to je rozdělena na dvě části-odpočinkovou a stolečkovou/ hrací. Hry a hračky jsou umístěny tak, aby byly dětem dobře přístupné. Často hračky obměňujeme, aby měly děti změnu a více podnětů.

Při pobytu venku využíváme nejčastěji zahradu a lesík, kde jsou různá lákadla a  pro děti zajímavé koutky.

Snažíme se, aby se dětem v novém neznámém prostředí líbilo, aby se cítily dobře a bezpečně.

Třídní učitelky

Bc. Zuzana Krassková

Tereza Jandíková

U Berušek

K Beruškám tento rok chodí 28 dětí, z toho 17 dívek a 11 chlapců. Děti ve věku  od tří do pěti let.
I přes velký počet je práce s dětmi báječná. Skupina je šikovná a  klidná. Děti si velmi rychle zvykají na nová pravidla, těší se na nové činnosti, spolupracují jak s učitelkami tak s ostatními kamarády. Žáci nás velmi mile překvapili při sebeobslužných činnostech a to nejen v šatně před pobytem venku.Ve třídě jsou dvě učitelky Bc. Zuzana Krassková a Tereza Jandíková, které se na činnostech společně domlouvají a spolupracují. Do dění ve třídě také velmi pozitivně zasahují nové paní uklízečky paní Jana Valterová - Sedláčková a Petra Pišlová, které velice citlivě reagují na potřeby dětí a jsou nám velkou oporou zejména při ranních činnostech.

Učebna je rozdělená do několika částí.  Herna s kobercem členěna tematicky na podmětové koutky domácnosti, obchůdku, divadýlka, sportovního koutku, a místa pro hru s autíčky a hračkami.  Po obědě zde odpočíváme.  Druhá  třída se stoly, která je využívána při nabídkových,  didaktických činnostech  a stravování.  Dále je zde ateliér s možností samostatného využívání výtvarných potřeb a koutku pro hru s kostkami. Sociálním zařízení je opatřeno sprchou.

Nově je zřízen koutek s pitným režimem, kde se děti mohou samy obsloužit během celého dne a čistička vzduchu na herně.

Během celého školního roku se snažíme dětem poskytnout podpůrnou a podmětovou atmosféru v procesu výchovy a vzdělání, založenou na porozumění, bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a naslouchání. Klademe důraz na důvěru, pocit jistoty a bezpečí. K dosažení cílů  využíváme prožitkové a integrované učení. Pravidelně obměňujeme hračky a snažíme se aktivně reagovat na potřeby dětí.  Vážíme si velmi dobré spolupráce s rodiči. Snažíme se, aby ve třídě vládla klidná a vlídná atmosféra.

Třídní učitelky

Drahuška Brožová

Marcela Šourková

U Broučků

Ve třídě je 27 dětí, z toho 13 holčiček a 14 chlapců ve věku 5 až 6 let. Ve třídě je v tomto roce 2 předškoláků.

V Broučků vedeme děti, aby si pomáhaly, aby se mladší a méně samostatné děti učily přirozenou nápodobou a sounáležitostí od starších a dovednějších a ti naopak respektovaly a pomáhaly mladším, nebo těm, kterým ta-či ona činnost zrovna tolik nejde. Děti se přirozeně učí, že každý jsme jinak dokonalí a každý postupně vyniká v něčem jiném. Nechceme soutěživost, ani protěžování relativně šikovnějších dětí, každý má své vlastní nadání a snažíme se, aby měly děti možnost si ho uvědomovat a rozvíjet a v rámci pravidel se individuálně projevovat.
Ve třídě Broučků spolupracují učitelky Drahomíra Brožová a Marcela Šourková, které jsou na „stejné vlně“, mají dobrý vztah, na všem se spolu domlouvají, předávají si informace a společně se snaží aby se dětem ve školce líbilo, aby se cítily dobře, aby se do MŠ těšily a také aby se spoustu věcí naučily. Obě učitelky se spolupodílejí na vytváření Třídního vzdělávacího programu, který po ukončení jednotlivých integrovaných bloků vyhodnocují.

Třída je pěkná, útulná, působí barevně vesele a příjemně. Je rozdělena na hernu, třídu se stolečky a ateliér. V herně si děti hrají, probíhají tam pohybové činnosti, posezení v kruhu a rovněž některá volitelná Centra aktivit, (která využíváme v rámci prvků z programu Začít spolu). Po obědě zde děti odpočívají na lehátku. V místnosti se stolky probíhá především stolování, ale také další  volitelná CA(manipulační hry, knihy a písmena, pokusy a objevy, domácnost).  Ateliér, jak sám název napovídá, slouží k výtvarným a pracovním činnostem, je zde také dílnička a sezónně pískovna. Každé z dětí z Broučků má zavedeno portfolio, kam průběžně zařazuje své výkresy a práce.

Hračky a pomůcky jsou  umístěny tak, aby byly dětem dobře k dispozici. Ve třídě je rovněž trampolína, gym. míče a další náčiní pro sportovní a pohybové činnosti. Máme zde piano pro hudební činnost, dále využíváme akordeon, flétnu, bubínky a řadu Orfovských nástrojů. V ateliéru i chodbách jsou nástěnky sloužící k vystavování dětských prací a k informacím pro rodiče „O čem si povídáme“.
Snažíme se zařazovat humorné prvky, vymýšlet stále nové a zábavné činnosti, výchovně vzdělávací proces probíhá v příjemné atmosféře, učitelky respektují individuální potřeby žáků. Vedeme děti k samostatnosti a ke spolupodílení se na tvorbě pravidel a činností v MŠ. Učíme děti pravidla vytvářet a dodržovat, aby se všichni cítily dobře, neohroženě a mohly si svobodně realizovat své činnosti a aktivity v MŠ-přičemž dbáme na bezpečnost dětí.