Rozvrh činností ve ŠD

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům také přípravu na vyučování.

 

Odpočinkové činnosti

Pro odstranění únavy dle potřeby dětí kdykoli během dne a po obědě. Jedná se především o klid na koberci, matracích, poslechové činnosti, klidové hry a jiné klidné zájmové činnosti.

 

Rekreační činnosti

Slouží k regeneraci sil, převažuje aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, hrami, spontánní činností, vycházkami do přírody, na hřiště.

 

Zájmové činnosti 

Přispívají k rozvoji osobnosti žáka, umožňují seberealizaci a kompenzaci možných školních neúspěchů, rozvoj dalších pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.

 

Příprava na vyučování 

Činnost související s plněním školních povinností, pomoc s domácími úkoly, procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách.