Charakteristika ŠD

Cíle výchovně - vzdělávací práce v ŠD

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování.

Spolupráce s rodiči

 • Písemné informace rodičům dětí ze ŠD a naopak (průběžně, děti mají zápisníčky).
 • Telefonické rozhovory rodičům dle potřeby.
 • Ústní informace.
 • Individuální schůzky dle potřeby.

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Sledujeme vybavení ŠD (v místnosti je nové osvětlení, zrenovovaná podlahová krytina a nová plastová okna).
 • Kontrolujeme a postupně obnovujeme pomůcky, hry, hračky.
 • Vytváříme, dodržujeme a kontrolujeme podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí při jejich účasti ve výchovně - vzdělávacím procesu.
 • Zajišťujeme poučení dětí o BOZP a PO.
 • Vedeme děti k dodržování hygienických zásad a zásad BOZP.
 • Sledujeme zdravotní stav žáků, v případě náhlého onemocnění dítěte informu- jeme rodiče dítěte.
 • Při úrazu poskytneme dítěti první pomoc (v rámci svých možností a znalostí), zajistíme ošetření lékařem a úraz zapíšeme do knihy úrazů.