Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Daniel Vacek

Konzultační den: pondělí 13.30 - 14.30 
(možné jsou i jiné dny po předchozí domluvě)

Telefon: 775 184 006

E-mail:  d.vacek@zsskuhrov.cz


Jako škola v menší obci v podhůří Orlických hor se řadíme ke školám s vysokou úrovní kvality mezilidských vztahů. To se odráží v kvalitě spolupráce mezi žáky, rodiči a školou, i v kvalitním individuálním přístupu k jednotlivým žákům. Tyto okolnosti vytváří už samy o sobě výborný základ pro prevenci sociálně patologických jevů. Hlavním těžištěm našeho působení na eliminaci sociálně patologických jevů je nabídnout žákům možnost, jak smysluplně trávit volný čas a pomoci jim mít zdravý vztah k sobě samým. Přitom ovšem nezapomínáme ani na snahu o včasné zachycení případných problematických jevů a uvědomujeme si naši nezastupitelnou roli při jejich odhalování. Díky síti ověřených spolupracovníků primární i sekundární intervence jsme případně schopni také poskytnout pomoc při řešení sociálně patologických jevů. Mezi ně patří: sexuálně rizikové chování, sektářství, xenofobie, rasismus i závislosti na omamných látkách a gamblerství.


Kontakty na odborníky v této oblasti:

Sociální pracovník, kurátor pro mládež: Milan Šána – Městský úřad, odbor sociálně-právní v Rychnově n. Kn., 
tel. 494 509 403, 778 421 855
Pedagogicko-psychologická poradna v Rychnově n. Kn.: PhDr. Nora Martincová, Mgr. Zdena Ženatová, 
tel.: 494 535 476, 775 235 476
Policie ČR, Rychnov n. Kn.: plk. JUDr. Zdeněk Hlaváček, 
tel.: 974 536 111, 974 536 229, 724 164 687
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež: Mgr. Martin Vlasák - předseda sdružení OD5K10, o.s., Rychnov n. Kn., 
tel.: 728 939 412
Gynekologie: MUDr. Emanuela Dragounová - odborná ženská lékařka, Skuhrov n. Bělou, 
tel. 491 512 606, 605 052 317


Patologickým jevem úzce souvisejícím se školním prostředím je záškoláctví, agrese a šikana. Pokud by rodiče měli podezření na podobný problém u svého dítěte – našeho žáka, je potřeba se co nejdříve spojit se školou. Kontaktovat je možné přímo školního metodika prevence či osobně navštívit školu v době konzultačních hodin nebo kdykoliv dle domluvy.


Užitečné internetové adresy:

Obecné informace a doporučení, jak v případě problémů postupovat, můžete najít na následujících internetových stránkách:

www.poradenskecentrum.cz – poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, informace pro rodiče.
www.prevence-praha.cz – portál primární prevence rizikového chování, rady pro rodiče.
www.linkabezpeci.cz – sdružení Linka bezpečí, telefon 116 111.