Informace pro rodiče

Zde budou vkládány důležité informace pro rodiče žáků

Plán schůzek s rodiči

 • st 04. 10. 2017 - třídní schůzka rodičů žáků 1. ročníku

 • út 14. 11. 2017 - třídní schůzky, informace o chování a prospěchu žáků

 • čt 11. 01. 2018 - třídní schůzky, informace o chování a prospěchu žáků

 • út 17. 04. 2018 - třídní schůzky rodičů – exkurze, školní výlety, prospěch, chování žáků

 • čt 07. 06. 2018 - třídní schůzky, informace o chování a prospěchu žáků


 • Zápis předškoláků do 1. třídy

 • st 04. 04. 2018


 • Uvolňování žáků z výuky:

  1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelných důvodů (nemoc, vážné rodinné důvody), je jeden z rodičů povinen neprodleně oznámit důvod nepřítomnosti třídnímu učiteli.
  2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeden z rodičů o jeho uvolnění předem.
   Žáka uvolní:
   1. Na dobu kratší než jeden den nebo jeden den: třídní učitel
   2. Na dva a více dnů: ředitel školy
  3. Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování (návštěva lékaře apod.), je nutné, aby si ho buď osobně vyzvedli rodiče (zákonní zástupci) nebo aby dítě předalo třídnímu vyučujícímu písemnou žádost rodiče, která obsahuje datum, čas, důvod uvolnění, podpis a prohlášení, že zákonný zástupce přejímá od doby uvolnění za své dítě plnou odpovědnost.
  4. Žádost o uvolnění na 1 den podají rodiče třídnímu učiteli.
  5. Žádost o uvolnění na 2 a více dnů podají rodiče řediteli školy.
  Ke stažení: Žádost o uvolnění žáka z výuky

  Zacházení s majetkem školy ze strany žáků - výpis ze školního řádu


  I. Všeobecná pravidla chování žáků

  d) Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Je povinen do školy nosit učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Žák nenosí do školy předměty ohrožující zdraví jeho i spolužáků a cenné předměty. Při svévolném poškození nebo zničení majetku školy, spolužáků, učitelů či jiných osob bude od žáka, který poškození způsobil, vyžadována odpovídající přiměřená náhrada. Ztrátu učebnice hradí žák vždy v plné výši.