Charakteristika školy

ZŠ Skuhrov nad BělouÚplnost a velikost školy

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky a dvěma třídami předškolního zařízení. Budovy a prostory základní školy jsou dimenzovány na 280 žáků. Školní areál tvoří komplex tří budov s tělocvičnou, prostorný školní dvůr, volejbalové hřiště s umělým povrchem, pozemek pro pěstitelské práce se skleníkem, studnou, zahradním domkem a učebnou v přírodě. Mateřská škola disponuje samostatnou budovu s prostornou zahradou v jiné části obce, cca 500 m od budovy ZŠ. Kapacita mateřské školy je 55 dětí.

Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy tvoří ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, 11 učitelů a vychovatelka školní družiny. Věkově jsou zastoupeny všechny kategorie – od začínajících přes střední věk až po zkušené pedagogy. Všichni učitelé absolvovali vysokoškolské studium pedagogického směru a mají tak kvalifikaci, která je opravňuje vyučovat na daném stupni základní školy. Celkem 7 učitelů má kvalifikaci pro práci se žáky s VPU. Pedagogický sbor MŠ tvoří 4 plně kvalifikované učitelky, z nichž jedna je zároveň zástupkyní ředitele školy pro MŠ.

Charakteristika žáků

ZŠ Skuhrov nad Bělou navštěvují zhruba z 50 % zdejší žáci a z 50 % žáci dojíždějící z Kvasin, Solnice, Bílého Újezda, Rychnova n.Kn., Osečnice, Lomů, Hlinného, Uhřínova p.Deštnou a Lukavice. Z místních částí Svinná a Brocná a nejbližšího okolí přiváží žáky autobus zdejší dopravní firmy. Ze vzdálenějších obcí dojíždějí žáci autobusovými linkami.

Spolupráce školy se zákonnými zástupci

Jednou ze základních podmínek úspěšnosti každé školy je kvalitní spolupráce se zákonnými zástupci. Ti dostávají pravidelné informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, při konzultačních dnech, pří plenárních zasedáních SRPŠ, případně osobně či telefonicky dle přání zákonných zástupců. Důležité školní dokumenty a informace o akcích pořádaných školou jsou zákonnými zástupcům přístupny na stránkách www.zsskuhrov.cz. Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá den otevřených dveří ve škole se zaměřením na výstavky žákovských prací, na kulturní vystoupení žáků či na hru na hudební nástroje apod. Žáci nacvičují kulturní vystoupení pro rodiče i ke Svátku matek a dalším příležitostem. Zástupci rodičů žáků z jednotlivých tříd tvoří výbor SRPŠ, který je vedením školy informován o činnosti školy, výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Výbor SRPŠ se může vyjádřiovat k aktuálním problémům výchovy a vzdělávání. V poslední době se spolupráce s výborem SRPŠ rozšířila o pomoc zákonných zástupců při přípravách některých akcí pro děti.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 zřizovatel ustanovil šestičlennou Školskou radu. V ní zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, další 2 členové jsou voleni z řad zákonných zástupců a 2 členové jsou jmenováni obcí. Rada projednává a schvaluje důležité dokumenty školy, výsledky hospodaření a případné náměty k činnosti školy. Schází se minimálně dvakrát ročně.

Spolupráce školy s jinými subjekty

Na velmi dobré úrovni je spolupráce školy se zřizovatelem – Obcí Skuhrov nad Bělou. Nejedná se pouze o formální vztahy, škola se výrazně podílí na kulturním a společenském životě obce, která poskytuje škole všestrannou materiální podporu a pomoc.
Základem péče o žáky s VPU je úzká spolupráce s PPP Rychnov nad Kněžnou. Dále škola spolupracuje s Úřadem práce Rychnov n.Kn. a referátem sociální péče MÚ Rychnov n.Kn. a kurátorem pro mládež. V oblasti péče o hendikepované žáky spolupracuje škola s SPC Hradec Králové a SPC Janské Lázně.V rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracuje škola s Policií ČR Rychnov nad Kněžnou. V rámci OČMS má škola těsnou spolupráci s HZS Rychnov n.Kn. a místním SDH.
O životě školy pravidelně jednou za čtvrt roku informuje veřejnost Skuhrovský zpravodaj. Významné akce školy jsou propagovány v regionálním tisku jako jsou Rychnovský deník a Orlický týdeník. Aktuální dění je dokumentováno na školní vývěsce v obci a internetových stránkách školy.

Záměry školy, projekty, spolupráce s okolními školami

Jednou z priorit školy je environmentální výchova. Ta jednak prolíná vyučovacími předměty, jednak se realizuje prostřednictvím dlouhodobého projektu v rámci Dne Země. V jeho praktické části se žáci každoročně učí třídit odpad, organizují sběr starého papíru a zabývají se úklidem školního areálu či jeho zkrášlením. Teoretická část je zaměřena na další ekologické problémy . Další oblastí, na kterou je kladen důraz, je tělovýchova, sport a zdravý životní styl. Proto se každoročně formou projektu organizuje Den dětí, zaměřený na sportovní disciplíny a soutěže. V nich žáci zúročí dovednosti získávané v průběhu roku při hodinách tělesné a sportovní výchovy. Již několik let škola spolupracuje v rámci Minimálního preventivního programu se sousedními školami v Dobrém, Kvasinách, Rokytnici v O.h. a Deštném v O.h. V rámci této spolupráce se žáci těchto škol utkávají v malé kopané, florbale atletice, přehazované, vybíjené, běžeckém lyžování a dalších sportech. V rámci Euroregionu Glacensis bylav minulosti navázana spolupráce s polským partnerem, kterým se stala Szkola podstawowa Jaszkowa Dólna. Spolupráce se nadále úspěšně rozvíjí.

Školní družina Kytička

Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování a ve své činnosti vychází z vlastního ŠVP pro školní družinu. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Jejím hlavním posláním je zabezpečit zájmovou činnost, odpočinek a relaxační aktivity žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí žáky ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.
Kromě činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.

Školní klub

Školní klub je zřízen pro žáky vyšších (v případě Modelářství i nižších) ročníků. Jeho cílem je umožňit žákům smysluplně trávit volný čas. V rámci školního klubu mají žáci možnost navštěvovat školní čítárnu a trávit volný čas v zájmových útvarech nabízených školou.

Školní jídelna

Je zřízena v areálu školy. Její součástí je výdejna jídel v mateřské škole. ŠJ zajišťuje každodenně jak dětem v MŠ, tak žákům v ZŠ kvalitní stravu odpovídající hygienickým i nutričním požadavkům. Její vybavení po rekonstrukci plně splňuje nejnáročnější požadavky na provoz. Kromě žáků se v ní stravují zaměstnanci školy i cizí strávníci.

Logopedická péče

Škola poskytuje prostory pro práci klinické logopedky, která se zabývá nápravou chybné výslovnosti předškoláků i žáků školy. Tato služba usnadňuje situaci rodičům, kteří nemusejí se svými dětmi za logopedickou péčí dojíždět do vzdálenějších měst.